Bela Shayevich

Second-hand Time

Svetlana Alexievich

Endarkenment: Selected Poems

Arkadii Dragomoshchenko

We

Yevgeny Zamyatin