KMK Masthan

Color Atlas of Oral Cancer

KMK Masthan, Vidyarani Shyamsundar, et al.

Guide to Oral Pathology

R Sarangarajan, N Aravindha Babu, et al.

Surgical Oral Pathology

KMK Masthan y Babu. N. Arvindan